Condicions legals

Condicions d’ús i política de privacitat

2012 © Tots els drets reservats

Aquesta pàgina web i el nom de domini www.mastorigues.com són titularitat de l’empresa Mas Torigues

En compliment de l’artícle 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) s’exposen les dades identificatives del titular:

Mas Torigues

El fet d’accedir i participar a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació de les seves condicions d’ús i política de privacitat.

1. Finalitat del web.
La web www.mastorigues.com té com a objetiu oferir informacions diverses sobre Mas Torigues i els seus productes.

2. Propietat intelectual.
Els drets de propietat intelectual del web www.mastorigues.com, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat de Mas Torigues, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

La utilització no autoritzada de la informació continguda a aquest web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intelectual o Industrial de Mas Torigues, donará lloc a les responsabilitats legalment establertes. ?L’usuari reconeix que, en introduir, crear o compartir continguts a aquest lloc web expressament atorga i està en condició d’atorgar sense cap contraprestació i de forma irrevocable permís a favor de Mas Torigues perquè aquesta pugui utilitzar, copiar, comunicar, fer públic i distribuir el contingut de l’usuari al lloc web.

3. Condicions generals.
Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc web www.mastorigues.com, que es posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves.

4. Permisos.
S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web només i exclusivament si concorren les condicions següents:

1) Que sigui compatible amb els objectius del web.

2) Que es realitzi amb l’ànim exclusiu d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohíbeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació sense el consentiment exprés del seu titular.

5. Accés al web.
Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. El titular no respondrà de cap consequència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús de la informació. El titular no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a consequència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

El titular del web no garantitza la inexistència d’errors d’accés al seu web, al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, malgrat que relitzarà els seus millors esforços per, en el seu cas, evitar-los, solucionar-los o actualitzar-los.

6. Enllaços a altres webs.
El titular del web no assumeix cap responsabilitat respecte a la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pot accedir a través dels enllaços des de la pàgina www.mastorigues.com. La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destinació. En cas que el titular tingués coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pugui lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent en el menor espai de temps possible.

7. LOPD - Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
El titular del web posa a disposició de l’usuari formularis a través dels quals els pot fer arribar comentaris, així como un correu electrònic per fer arribar les seves consultes. L’usuari consent expressament i autoritza a Mas Torigues el tractament automatitzat de les dades personals que subministri voluntàriament, a través de formulari i correu electrònic, per a:

- La gestió del contingut, informació i/o dades que es contenen al perfils de cadascun dels usuaris així com el contingut, informació i/o dades generades en interactuar l’usuari amb el Lloc web com a espai virtual per a aquestes utilitats i/o funcions.

-Enviament d’informació sobre els productes de Mas Torigues que hagi sol·licitat mitjançant els formularis del web, per email o per qualsevol altre mitjà.

L’usuari consent que les dades que faciliti, si és necessari, quedin incorporades als fitxers de Mas Torigues, degudament notificats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a finalitats de gestió de clients o possibles clients. ?En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades i es presumirà que qui ha fet arribar les dades és el titular dels mateixos.

El titular guardarà les dades personals rebudes a través dels formularis o comptes de correu de la pàgina web en secret, excepte el nom indicat com a remitent, garantitzant la seva confidencialitat, i adoptarà les mesures tècniques necessàries i adequades per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal ús, substracció o tractament i/o accés no autoritzats. Igualment, aquestes dades no seran cedides ni s’hi donarà accés en cap moment a terceres entitats, excepte en els casos autoritzats per la llei. 
L’accés o ús d’aquesta pàgina web per part de l’usuari implica el coneixement i acceptació de les condicions exposades a aquesta política de privacitat.

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment davant Mas Torigues

El titular no utilitzarà tècniques de "spamming" i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti a través dels correus electrònics habilitats al web.

8. Enllaços d’hipertext.
Als enllaços que es realitzin a la nostra pàgina web s’hauran de respectar escrupolosament els drets de propietat intelectual i industrial sobre la pàgina web i els continguts. No es permetran els enllaços quan aquests es realitzin de forma que el disseny de la pàgina web quedi modificat i especialment, no es podran mantenir els “frames” de la pàgina web d’origen. Tampoc es permetran enllaços que puguin crear confusió a l’usuari sobre el titular de la pàgina web que es visita, per exemple, mantenint l’URL del web original, o de manera que el web original s’aprofiti il·lícitament de la reputació, la inversió o els drets del titular.

9. Modificacions del web.
El titular es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en els seus webs o en la configuració i presentació de les mateixes.

10. Responsabilitats.
Mas Torigues no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major, com per exemple: error a les línies de comunicacions, defectes al Hardware i Software dels usuaris, falles a la xarxa d’Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades). No es garantitza que la pàgina web vagi a funcionar de forma constant, correctament i fiable, sense demores o interrupcions.

Mas Torigues es reserva el dret de modificar la present política de privacitat amb l’objectiu d’adaptar-la a les possibles novetats legislatives, així com a les que es puguin derivar dels codi tipus existents a la matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privacitat.
Mas Torigues té com a objectiu principal garantitzar la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, recollides a través de qualsevol sistema que permeti la trasmissió de dades, viatjant per canals raonablement segurs. Per tant, manifesta el seu compromís de compliment amb la legislació que en aquesta matèria estigui vigent en cada moment.

Mas Torigues no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços des del web. Mas Torigues no respon ni es fa càrrec de cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin relacionar-se amb el funcionament, disponibilitat i continuïtat dels llocs enllaçats.

L’usuari es compromet a utilitzar el web de Mas Torigues segons allò establert a aquesta Política de Privacitat i Condicions d’Ús, i es compromet igualment a utilitzar el blog de forma no contrària a la legislació vigent o de mala fe, així com de conformitat amb l’ordre públic i els bons constums.

En cap cas Mas Torigues serà responsable dels danys que pugui causar l’usuari per l’ús erroni o indegut en relació amb tercers, sent responsabilitat única i exclusiva de l’usuari del blog. L’usuari assumirà totes les despeses, indemnitzacions que puguin derivar-se de processos iniciats contra ell pel incompliment de la norma legal i d’aquesta Política de Privacitat i Condicions d’Ús.

En tot cas, Mas Torigues col·laborarà en allò que calgui amb les autoritats judicials, si es donés el cas, per frenar els actes il·legals o contraris a la bona fe contra Mas Torigues o qualsevol tercer, per identificar als usuaris que actuïn de forma contrària a la norma legal i a aquesta Política de Privacitat i Condicions d’Ús.

Mas Torigues podrà monitoritzar els continguts que els usuaris pugin al web amb la finalitat de servir de filtre a actes il·legals o de mala fe, sense significar això que Mas Torigues sigui responsable dels continguts carregats en el seu web pels usuaris. Aquesta mesura és simplement preventiva i de col·laboració amb l’administració judicial, quedant entès que, malgrat estigui col·laborant, es poden escapar continguts contraris a la legalitat i a la bona fe per part dels usuaris, els quals seran els únics responsables dels continguts que pugin al web de Mas Torigues.

11. Cookies.
El web de Mas Torigues utilitza cookies, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten conèixer la seva frequència de visites, els continguts més seleccionats i els elements de seguretat que puguin intervenir en el control d’accés a àrees restringides, així com la visualització de publicitat en funció de criteris predefinits per Mas Torigues i que s’activen per cookies servides per l’esmentada entitat o per tercers que presten aquests serveis per compte de Mas Torigues.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

12. For aplicable.
L’usuari accepta que la legislació aplicable i els Jutjats i Tribunals competents per conèixer les divergències derivades de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules són els espanyols, i se sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre for, als jutjats i tribunals corresponents a la ciutat de Barcelona. El titular es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establerts. Les modificacions s’inclouran de forma destacada al web.stacada en la web.